AGB

Ogólne warunki Zakupu, Sprzedaży i Zamówień (OW) Taiyo Europe GmbH (dalej Taiyo)

1 Informacje ogólne – zakres stosowania

1.1 Zakupy, sprzedaż i inne zamówienia są regulowane wyłącznie przez niniejsze warunki; Taiyo nie akceptuje warunków Dostawcy / Kupującego / Klienta, które które są sprzeczne lub odbiegają od niniejszych OW.
1.2 Wszelkie oferty Taiyo nie są wiążące. Zobowiązanie wchodzi w życie dopiero po podpisaniu dwustronnej umowy. Zawarcie umowy z zastosowaniem listu potwierdzającego jest wykluczone.
1.3 Wszelkie porozumienia dotyczące dostaw oraz usług zawierane między Taiyo a Dostawcą / Klientem powinny być określone w formie pisemnej w umowie lub załączniku do umowy. Ustne umowy w szczególności zmiany lub dodatkowe warunki do OW- w tym również tej klauzuli w formie pisemnej - jak również wszelkie inne uzgodnienia muszą być potwierdzone na piśmie przez Taiyo.
1.4 OW Taiyo mają zastosowanie wyłącznie dla przedsiębiorstw, osób prawnych prawa publicznego i specjalne fundusze prawa publicznego.

2 Oferty – Dokumenty.

2.1 Jeżeli Klient nie zaakceptuje zamówienia w terminie trzech dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Jeśli klientem jest Taiyo, w takiej sytuacji OW również mają zastosowanie; wszelkie warunki Kienta, które są sprzeczne z OW Taiyo, będą odrzucone i uznane za nieważne. Jeśli nie podano inaczej, kalkulacja kosztów Dostawcy jest bezpłatna oraz wiążąca. Wszelkie prawa do rysunków, obliczeń i innych dokumentów pozostają własnością Taiyo. Dokumenty te nie powinny być ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Taiyo. Dokumenty dostarczone przez Taiyo muszą być używane wyłącznie do celów produkcyjnych zgodnie z założeniami zlecenia. Po realizacji zamówienia, dokumenty te powinny być odesłane do Taiyo.

3 Koszty - warunki płatności.

3.1 Cena podana na zamówieniu jest wiążąca. Cena zawiera wysyłkę, odprawę celną na miejsce wskazane w zamówieniu oraz opakowania, jeśli nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej.
3.2 Taiyo ma prawo do podwyższenia uzgodnionej ceny, jeśli nastąpi wzrost cen nabycia Taiyo po potwierdzeniu zamówienia, po podpisaniu umowy i przed dostawą. Na życzenie Klienta, Taiyo udowodni wzrost kosztów po zawarciu umowy. Aktualny cennik Taiyo dotyczy zamówień, których cena nie została jeszcze uzgodniona.
3.3 Zwrot jakichkolwiek paczek wymaga uprzedniej zgody.
3.4 VAT nie jest wliczony w cenę. Faktury mogą być wystawiane przez Taiyo tylko wtedy, gdy jest to określone w zamówieniu oraz gdy widnieje na nim numer projektu- zgodnie z postanowieniami umowy Taiyo. Dostawca odpowiada za opóźnienia spowodowane przez nieprzestrzeganie tego wymogu wyłącznie wtedy, gdy jest udowodniona mu wina za opóźnienie.
3.5 Taiyo reguluje przychodzące faktury w terminie 60 dni od daty otrzymania, chyba że ustalono inaczej na piśmie. Płatność dokonywana jest na ogół pod zastrzeżeniem weryfikacji faktury i nie stanowi potwierdzenia na poziomie wpłaconej należności.